Tartalom 

 

Vissza a főoldalra

 

Információk

 

 Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.

 Telefon: +36 1 210-1075
                +36 1 317-2320
 Fax:         +36 1 317-2320
Postacím: 1431 Budapest Pf. 137. 1088 Budapest, Baross u. 13.

Nyitvatartási idő: Hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig,

pénteken 9-12 óráig.

Ebédidő: 12-13 óráig.

 

Növénytári Könyvtár
Cím: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 40.
Telefon: +36 1 210-1330
Nyitvatartási idő: Hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-12 óráig.
Ebédidő: 12-13 óráig.

 

 

Rólunk

 

 

Kedves Olvasónk!

Könyvtárunk az állat- és növénytannal, az ásványtannal, az őslénytannal és az embertannal kapcsolatos tudományos szakirodalmat gyűjti. Kereséséhez segítséget könyvállományunkon kívül adatbázisaink (JSTOR, Zoological Record,  Science Direct, Springerlink) felhasználásával nyújtunk. A természettudomány-történettel, vadászattal kapcsolatos kutatásait különgyűjteményeink gazdag anyagának szolgáltatásával támogatjuk. Várjuk  könyvtárunkban!

 

A könyvtár életére súlyos csapást jelentettek az 1956-os forradalom utáni harcok. A kiégett gyűjtemények kézikönyvtárai részben vagy - mint az Ásvány- és Kőzettár, illetve a Föld- és Őslénytár rendkívül értékes állománnyal rendelkező könyvtárai - teljes egészében elpusztultak. Pótolhatatlan veszteség érte az Állattárt a madártani és malakológiai szakkönyvek és az egyedülállóan gazdag különlenyomat-kollekció elvesztésével. A teljes könyvtári veszteség több mint 70 ezer mű volt. Jó néhány évtized kellett, hogy legalább a legszükségesebb alapműveket a múzeum újból megvásárolja. Az utóbbi évtizedekben az állomány gyarapodása lelassult, és - a korlátozott anyagi lehetőségek miatt - tervszerűtlenné vált. A keletkezett hiányokat csak részben pótolta a botanikus Győrffy István és Papp József, valamint a zoológus Boros István és az orvos Lambrecht Miklós könyvgyűjteményeinek megszerzése. A veszteségek és a gyakran szűkös anyagi források ellenére, az elődök pontos és szakszerű munkájának köszönhetően jött létre a jelenleg több mint 300 000 leltári egységet tartalmazó állomány, amely az egyik legnagyobb múzeumi könyvgyűjtemény hazánkban.

A múzeumi könyvtár gyarapításának másik jelentős forrása a társintézetekkel folytatott kiadványcsere, amely a múzeumi kiadványokra épül. Ez nagy jelentőséggel bír a társintézményekkel, a külföldi múzeumokkal és tudományos intézetekkel létesített kapcsolatok elmélyítésében. Az első múzeumi kiadványt még Herman Ottó indította el 1877-ben, Természetrajzi Füzetek címmel. Ezt váltotta fel a kor kívánalmainak már jobban megfelelő Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici (1903-) múzeumi évkönyv, amely napjainkban már a 96. köteténél tart. 1945 után a múzeumi tárak (osztályok) saját folyóiratokat alapítottak: Anthropologica Hungarica (Embertani Tár); Folia Entomologica Hungarica (Állattár); Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica (Ásványtár, Őslénytár); Miscellanea Zoologica Hungarica (Állattár); Studia Botanica Hungarica (Növénytár). A folyóiratok mellett több monográfia és tanulmánykötet is megjelent.

A Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtárának története:

  Könyvtárunk múzeumi szakkönyvtár. A természettudományokon belül a növénytan, állattan, ásványtan, őslénytan és az embertan szakirodalmát gyűjti. Elsődleges feladata segítséget nyújtani a múzeumi kutatómunkához. A könyvtár története és fejlődése szervesen összefüggött a Magyar Nemzeti Múzeum történetével. A Természeti és Kézműtani Tár megalakulásakor - 1810-ben - még csak néhány könyv volt a tár gyűjteményében, amelyek Széchényi Ferenc adományából származtak. 1870-ben a tárak önállósulásakor kezdődött meg a tudományos szakkönyvtár létrehozása. Ekkor készültek az első katalógusok, amelyekbe mindössze néhány száz kötetet jegyeztek be. A későbbiekben - az adományok mellett - tervszerű állománygyarapítás is folyt, de ennek jellege gyakran a tárvezető tudományos érdeklődését tükrözte.

 A könyvtár története során - az állománynövekedés szempontjából - a legjelentősebb adomány Haynald Lajos érsek botanikai könyv- és folyóirat-hagyatéka volt (1891). További értékes gyarapítás történt 1938-ban, Degen Árpád különlenyomat-kollekciójának és Gotthard Károly herényi földbirtokos klasszikus botanikai könyvgyűjteményének megszerzésével. A II. világháború érzékeny veszteséget okozott mind a könyv-, mind a folyóirat-állományban. 1945-ben az addig önállóan működő tári könyvtárak - az újonnan alakult Embertani Tár könyvtárával együtt - a központi könyvtár irányítása alá kerültek. A könyvtár ebben az időszakban jelentős állománnyal gyarapodott. A Magyar Adria-Egyesület és a Királyi Magyar Természettudományi Társulat megszüntetett könyvtáraiból származó, több ezer kötetnyi biológiai könyvvel és folyóirattal, valamint az államosított könyvtárakból klasszikus állattani és földrajzi művekkel is bővült a gyűjtemény.

Ugrás a lap tetejére

 

Szolgáltatások és használati szabályzat

 

Könyvtárunkban minden olvasónk igénybe veheti a következő szolgáltatásokat:

 
 • Helyben olvasás – a könyvtári állomány és az adatbázisok (Science Direct, Spingerlink, Zoological Record) használata
 • On-line cikk-kérés
 • Másolatszolgáltatás (szkennelés, fénymásolás)
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 
Kapcsolat:
 
Központi Könyvtár:
Lengyel Éva
Telefon: 210-10-75/2406
 
Növénytári Könyvtár
Papp Gábor
Telefon: 210-1330
 
Elektronikusan feldolgozott állományunkról katalógusunkból tájékozódhat, amelyben kereshet honlapunkon keresztül is. Tekintettel arra, hogy a könyvtári állomány – a múzeum felépítését követve – több épületben található, ezért a katalógusban megtalálható könyv olvasóterembe szállítását érdemes e-mailben előre kérni. 1850 előtt kiadott dokumentumaink használatához előzetes bejelentkezés szükséges.
 
On-line cikkszolgáltatásunk a főlapon is megtalálható tárhelyen keresztül történik. Helyben, illetve interneten keresztül fogadunk kéréseket. A dokumentum szkennelését követően tárhelyünkre töltjük fel a pdf-eket. A letöltéséhez szükséges jelszót e-mailben kapja meg az olvasó. A teljesítés ideje függ attól, hogy a dokumentumot át kell-e kérni a múzeum egy másik épületében található könyvgyűjteményből. Teljes dokumentum szkennelését nem vállaljuk, részletekben sem.
 
Másolatszolgáltatás. Mind szkennelés, mind fénymásolás kérhető a könyvtári állományból. 
 
A múzeum tudományos kiadványainak értékesítése
 
A kiadványok listája megtalálható a könyvtári honlapon. A kiadványokat az átautalásos számlával együtt postázzuk. Egyelőre bankkártyás vagy csekkes fizetés nem lehetséges.
 
Kapcsolat:
 
Központi Könyvtár
Szalai András
Telefon: 210-10-75/2404
 
 
Széchenyi Zsigmond Vadászati Könyvtár
 
Kapcsolat:
 
Központi Könyvtár
Pákozdy Katalin
Telefon: 210-10-75/2408
 
Tudománytörténeti Gyűjtemény
 
Kapcsolat:
 

Növénytári Könyvtár
Schellinger Zsuzsanna
Telefon: 210-1330
 
 
 

Könyvtári foglalkozások

 

 

A Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtára egy-egy természettudomány-történeti, illetve könyvtárhasználati foglalkozást tervezett iskolások részére – könyvtárunk TÁMOP pályázata keretében. Természettudomány-történeti foglalkozásunk keretében régi könyvillusztrációk megismerésével, majd az új állandó kiállításunk bebarangolásával szeretnénk fejleszteni a gyerekek ismereteit. E foglalkozásra 15-20 fős csoportokat várunk. Könyvtárhasználati foglalkozásunkon a tanulók betekinthetnek könyvtárunk életébe, velünk együtt végezhetik munkánkat. A foglalkozás végén a résztvevők tiszteletbeli könyvtárosainkká válnak. Ezen a foglalkozáson maximum 10 fő vehet részt.

Várjuk jelentkezésüket, érdeklődésüket!

 

Lengyel Éva:

Telefon: +36 1 317-2320

 

Ugrás a lap tetejére

Fotóarchívum és médiatár

 

 

A Magyar Természettudományi Múzeumban 1946-ban alakult meg dr. Homoki Nagy István vezetésével az MTM Fotó és Sajtó osztálya, amelynek célja a múzeumi ismeretterjesztő munkához szükséges korszerű fényképanyag előállítása volt. Az 1957-ben archívummá szervezett képanyag 1966. évi felmérésekor 15 200 leltári tételt számlált a gyűjtemény, amelyet a mineralogia, palaeontologia, botanika, zoologia, antropologia és muzeologia szakcsoportok szerint kezeltek. Később a központilag elhelyezett gyűjteményi anyagot a tudományos táraknál helyezték el, s az újbóli Fotóarchívum megszervezése 2008-ban történt meg. A Ludovika korszerű épületében elhelyezett régi-új gyűjteményben a feltárás a digitalizálással párhuzamosan történik. A hagyományos gyűjteménycsoportok mellett számos új különgyűjtemény anyagának feltárása kezdődött meg. Ma a gyűjtemény része Balogh Ernő erdélyi tájképei a XX. század elejéről, dr. Zsivnyi Viktor 1929-s afrikai útjának fotói, Biró Lajos a sokak számára csak új-guineai néprajzi gyűjtései alapján ismert zoológus természetrajzi vonatkozású képei., dr. Móczár László most feldolgozás alatt álló zoológiai fotógyűjteménye. Különösen értékes a a Magyar Természettudósok Arcképcsarnoka elnevezésű fotógyűjteményünk, melyben 1125 természettudósunk portréja található. 

A gyűjtemény csak előzetes bejelentkezés után látogatható.
 
 
A fotóarchívum működési rendje
 
 • Az MTM Fotóarchívuma csak előzetes bejelentkezés után látogatható.
 • Csak a gyűjtemény digitalizált része kereshető.
 • Másolat rendelése esetén a fotózási engedély űrlap kitöltése szükséges. A fotófelhasználás engedélyezéséről, valamint non-profit célú felhasználás esetén a másolatkészítés díjáról a múzeum főigazgatója, illetve annak megbízottja dönt.
 • Az engedélykérő lapokat a könyvtár igazgatójához kell eljuttatni – az angela@mttm.hu e-mail címre.
 • A fotóarchívum képeiről a könyvtár dolgozói készítenek szkennelt másolatot.
 • A képek átadása személyesen vagy on-line, a könyvtári tárhelyen keresztül történik. Amennyiben a képeket CD-re vagy DVD-re írva kéri a felhasználó, úgy a CD- vagy DVD-írás  200 Ft-ba kerül, függetlenül attól, hogy a rajta lévő képekért kellett vagy nem kellett térítést fizetni.
 • A megrendelt másolatokat átvételi elismervény aláírása után lehet átvenni.  
 • Az engedélyezett fotófelhasználási díjról a gazdasági osztályunk küld számlát a felhasználónak.  
 
Bejelentkezés:
Matuszka Angéla
Bukva Miklós
 
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
Telefon: +36 1 210-1075/ 2408
 
 
 

Projektek

 

 

1. Tudományos és tudománytörténeti jelentőségű, muzeális értékű, veszélyeztetett könyvek restaurálása

Pályázati azonosító: 2311/1693

Elnyert összeg: 1 800 000 Ft

 

2. Múzeumi könyvtárak a digitális korban. A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztések.

Projektszám: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0024

Támogatási összeg: 6 762 000 Ft

 

Szakmai beszámoló a Magyar Természettudományi Múzeum pályázati részvételéről az NKA  Múzeumi Szakmai Kollégiuma által elbírált 2009. évi állományvédelmi pályázatban

A nyertes pályázat a tudományos és tudománytörténeti jelentőségű, muzeális értékű, veszélyeztetett könyvek restaurálását tűzte ki célul. Az állományvédelmi feladatok teljesülése mellett lehetőség nyílik arra, hogy javított állapotuknak köszönhetően a nagyközönség is megismerhesse a könyvek egyes reprezentatív részeit digitalizált formában. Ezért választottunk olyan műveket, amelyek természettudományos és tudománytörténeti ismereteket is közvetítenek, és mind a hazai, mind a külföldi tudományos eredményekbe és szellemiségbe betekintést nyújtanak, felfedve a késői XVIII. és a kora XIX. századi ember világát. 

A páyázat útján restaurált könyveink:

BENKŐ Ferentz: Magyar Mineralógia az az a kövek s értzek tudománya. Melly a Természet Harmadik Országának gazdag és szükséges, öt Szakaszbeli Javainak rövid, és Rendelvaló Le-írását foglalja magában, mellyel, a Magyar Nyelven a Szép Tudományokat fel-segíteni igyekező Elmével, a Köz hasznora kíván Hazájának kedveskedni. Kolozsvár, 1786.
B 11145
Benkő művének célja kora tudományos ismereteinek magyar nyelvű bemutatása volt, szerkezete nem tér el az akkoriban megszokottól. Az ásványokat nem kémiai összetételük szerint, hanem inkább külső jegyeik – színük és formájuk – alapján mutatta be. Ezért találhatunk leírásai között „hajnalszín veres”, „fehérvadgalambszín”, de „tsepegőforma”, „tsillámpozó” ásványokat is. Az első magyar nyelvű ásványtani munkaként nem csak természettudományos, hanem tudomány- és nyelvtörténeti szempontból is nagy jelentőséggel bír.

 

DIÓSZEGI Sámuel – FAZEKAS Mihály: Magyar Fűvész Könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. Első rész. Eggyhimesek–Sokhimesek. Második rész. Kétfőbbhimesek–Lopvanöszök. Debreczenbenn : Csáthy György, 1807. XVI, 608 p.
BC 169/d.
A Lúdas Matyi szerzője, Fazekas Mihály és sógora, Diószegi Sámuel által 1807-ben megjelentetett mű az első rendszeres növénytani munka, amelyet létrehozói nem egyszerűen rendszertani könyvnek, hanem tankönyvnek és nevezéktani alapvetésnek is szántak. Linné rendszerén alapuló, 3161 növényt tartalmazó művük nem lehetett hiánytalan, mivel a lelőhelyek ismertetésére nem fordítottak gondot, ám a botanikai szaknyelv megújításában a legfontosabb szerepet töltötte be a honi növénytani irodalom  valamennyi műve között. Földi János 1790-es, Rövid kritka és rajzolat a Magyar Füvésztudományról című munkájának inspirálására a növények elnevezésének szabályait megfogalmazták, és rengeteg olyan növénynévvel gazdagították a nyelvet, melyeket ma is használunk (csibehúr, csillagfürt, kosbor, gólyahír stb.). A szerzők fél évtized múlva könyvük praktikum részeként kiadták az Orvosi füvész könyv című orvosbotanikai munkát.

 

GÜNTHER, Friedrich Christian: Sammlung von Nestern und Eyern verschiedener Vögel, aus den Cabineten ... Hofrath Schmidels und des Herrn Verfassers / Gestochen und herausgegeben durch Adam Ludwig Wirsing. Hinlänglich beschrieben und abgehandelt von D. Friedrich Christian Günther ...Nürnberg : Adam Ludwig Wirsings, 1772.xii, 133 p. 101 színezett táblával, 40 cm.
K 281
A szerző e munkájában 2 rész van egybekötve.  A 100 (101) nagyszerű, kézzel színezett metszet madárfészkeket és tojástokat ábrázolnak. A táblák talán a legjobb illusztrációk, amik valaha tojásokról készültek; a finoman kidolgozott részletek, a gazdag színek minden táblát csodálatosan valósághűnek ábrázolnak. A tojások mindig természetes környezetükben láthatóak, fákon, fészkekben. A könyv kiadója, Adam Ludwig Wirsing (1753-1797) kiadó, vésnök és műkereskedő volt Nürnbergben. Elsősorban a természettudományi munkák érdekelték. Az ő metszett táblái számosat díszítenek a legpazarabb német természetrajzi munkák közül, mint például Schaeffer Fungorumját.

 

ESENBECK, Theodor Friedrich Ludwig Nees et al.:  Plantae officinales oder Sammlung officineller Pflanzen. Mit lithographirten Abbildungen von A. Henry und Beschreibungen von M.F. Weyhe, … Dr. J.W. Wolter, … und P.W. Funke, … Fortgesetzt von Dr. Th.Fr.L. Nees v. Esenbeck. Düsseldorf : Arnz, [1821-] 1828-1833.

Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck (1787–1837) német botanikus. 1811-től 1816-ig gyógyszerészsegéd volt Bázelben, majd 1816-tól 1817-ig Hanauban; 1817-től lett a leideni botanikuskert felügyelője,  1819-től a Bonni Egyetem tanára.  Tizennyolc füzetben adta ki botanikai művét, mely 2 kötetben nyerte el végső formáját.  Düsseldorfban, 432 kézzel színezett litográfiával megjelent könyvhöz fél évtized múlva egy supplementum-kötetet készítettek 120 illusztrációval. 

 

REDOUTÉ, Pierre Joseph: Les Liliacées. Tome l–4.  Peintes par - -. [Decrites par Augustin Pyramus de Candolle.] (Sc.: DeGouy, Langlois, Chapuis, Marie, Allais, Bessin, Lemercier, Tassaert (direx). et al.) Paris : Didot Impr., 1802–1808. 4 köt. 240 t. col. 53 cm.
Fol. 156

Pierre Joseph Redouté műve az illusztrált botanikai munkák közül minden bizonnyal az egyik legszebb. Redouté festődinasztia tagjaként apja festőiskolájában tanult, majd gazdag mecénásával, Charles Louis l’Héritier du Brutelle-lel Angliába utazott új növényábrázolási eljárások elsajátítására. Hazatérve alkotta meg életműve javát, az ún. Rousseau-botanikát, mely az író levelezését illusztrálta, és két összefoglaló ikonográfiáját a liliomfélékről, majd a rózsafélékről. A Liliaceae-monográfia a tudomány akkori állásának megfelelő teljességgel szólt a növénycsoportról, többek között olyan nagy botanikusok segítségével, mint De Candolle. Redouté 250, egészoldalas, gyönyörűen színezett metszetekkel illusztrálta a művet, melyet a későbbiekben nyolckötetesre egészített ki.


 

A könyvtár célja, hogy a „Múzeumi könyvtárak a digitális korban. A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztések. TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0024” projekt megvalósítása során bővítse online elérhető szolgáltatásainak körét és azok tartalmát.

            Feladatának tekinti, hogy gazdag régi anyagát a nagyközönség elé tárja, és digitalizációs programja révén csatlakozzon olyan nemzetközi kezdeményezésekhez (pl. Biodiversity Heritage Library), amelyek a természettudományos szakirodalom elektronikus tudástárait hozzák létre, és azok gyarapításával és szolgáltatásával hozzájáruljon a felhasználók mind szélesebb körének információellátásához. Folytassa gyűjteményének elektronikus feldolgozását, és kiemelt cél, hogy a mindenki által használható online katalóguson keresztül elérhetővé váljanak nemcsak a könyvtár, hanem a fotótár digitális anyagai is.

         A kiírt pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a retrospektív konverzióval növénytári könyvtárunk gyűjteménye, valamint régi állattani és természettudomány-tudománytörténeti dokumentumok elektronikus feldolgozásra kerüljenek. Online katalógusunkban elérhetővé válik a botanikai szakirodalom egyik leggazdagabb honi gyűjteménye; amely alapvető a növénytannal hivatásszerűen foglalkozók számára, de azoknak is, akik érdeklődőként foglalkoznak növénytannal, vagy annak határterületeivel (kertészet, mezőgazdasági kutatás, erdészet, botanikatörténet, növénytani illusztrációk históriája, orvosi növénytan stb.). A web-alapú hozzáférhetőség fejlesztésével a szűk szaktudomány képviselőin kívül az érdeklődők széles köréhez jutnak el a könyvtárunkban felhalmozott tudományos és népszerűsítő jellegű művelődési javak.

            A honlap tartalomfejlesztésével nemcsak a magas színvonalú szakirodalomról, hanem az ismeretterjesztést, oktatást segítő irodalomról is információt kívánunk szolgáltatni. Így a pályázat könyvtárunkat kutatókönyvtári feladatai mellett fokozottabban alkalmassá teszi a minőségi közoktatás támogatására is. Ugyanakkor csatlakozva a múzeumban folyó, iskolásoknak szóló programokhoz segíteni kívánjuk olvasás- és könyvtár-, valamint természettudományos ismereteiknek a fejlesztését.

            Felismerve az információkeresés új formáinak előretörését, a pályázat során a lehetőségek szerint növeli akarjuk a könyvtárból elérhető adatbázisok körét, és támogatjuk a helyi használat során a digitálisinformáció-keresés gyakorlatának fejlesztését. E cél teljesítése érdekében törekszünk biztosítani a könyvtári és információs szakemberek folyamatos továbbképzését.

 

Ugrás a lap tetejére